Expobar Magacrem Mini 2g – ว่างพร้อมให้เช่า

5,500 ฿

คำอธิบาย

ราคาค่าเช่าต่อเดือน เดือนละ 5,500 บาท
รายละเอียด

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 3 เดือนสำหรับเช่ารายเดือน
อัตราเช่ารายวัน 2,500 บาท/วัน
สถานที่ตั้งร้านต้องอยู่ในเขต กทม เท่านั้น
ไม่ผูกมัดเรื่องเมล็ดกาแฟสด

 


 

หลักฐานการเช่า

บุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล
1. หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
4. หนังสือมอบอำนาจ